Please note: In order to keep Hive up to date and provide users with the best features, we are no longer able to fully support Internet Explorer. The site is still available to you, however some sections of the site may appear broken. We would encourage you to move to a more modern browser like Firefox, Edge or Chrome in order to experience the site fully.

Sach to mau cho trẻ 4-5 tuổi (Nhảy mua) : Cuốn sach nay co 40 trang to mau khong gay căng thẳng nhằm giảm việc nản chi va cải thi&#7879, Paperback / softback Book

Sach to mau cho trẻ 4-5 tuổi (Nhảy mua) : Cuốn sach nay co 40 trang to mau khong gay căng thẳng nhằm giảm việc nản chi va cải thi&#7879 Paperback / softback

Part of the Sach To Mau Cho Trẻ 4-5 Tuổi series

Paperback / softback

Description

Thông tin chi tiet

Cuon sách này có 40 trang tô màu cho tre em. Sách se giúp con ban phát trien ky nang van Ä‘ong tinh, ky nang van Ä‘ong thô và duy trì kha nang tap trung.

Giá cua cuon sách này bao gom quyen tai xuong 6 cuon sách khác trong bo sách o Ä‘inh dang PDF mien phí. Chi tiet ve a) cách tai ve các ban PDF và b) noi có the tìm thay mat khau Ä‘eu nam trong cuon sách.

Đac Ä‘iem sách

  • Đóng bìa mềm
  • Các trang màu có thể được in bằng các bản PDF Ä‘ã cung cấp. Điều này có nghÄ©a là con bạn có thể tô lại má»™t trang màu nếu muốn. Phụ huynh và giáo viên cÅ©ng có thể in phiếu ghi trên giấy dày hÆ¡n nếu cần.
  • 40 trang tô màu Ä‘en trắng
  • 8,5 x 11,0 inch (21,6 x 28 cm)
  • Bìa 200gms
  • Là má»™t món quà tuyệt vời

Hãy nhấp vào nút Thêm vào giỏ hàng và cho con bạn học những Ä‘iều cÆ¡ bản về chuyển Ä‘á»™ng của bút chì và bút má»±c theo má»™t cách thú vị và hấp dẫn vá»›i các cuốn sách tô màu của chúng tôi, ngay hôm nay!

Information

£10.95

 
Free Home Delivery

on all orders

 
Pick up orders

from local bookshops

Also by Ai Nguyen   |  View all