Please note: In order to keep Hive up to date and provide users with the best features, we are no longer able to fully support Internet Explorer. The site is still available to you, however some sections of the site may appear broken. We would encourage you to move to a more modern browser like Firefox, Edge or Chrome in order to experience the site fully.

Tanio'r Targed, PDF eBook

PDF

Please note: eBooks can only be purchased with a UK issued credit card and all our eBooks (ePub and PDF) are DRM protected.

Description

Mae'r gwerslyfr hwn wedi'i gymeradwyo gan CBAC.

Anogwch fyfyrwyr i ymgysylltu 'r Gymraeg wrth iddynt ddarganfod mwy am eu gwlad, eu llenyddiaeth a'u treftadaeth, tra'n datblygu'r sgiliau gwrando, darllen, siarad ac ysgrifennu sydd eu hangen ar gyfer TGAU.

Wedi'i gynllunio gan d m o arbenigwyr pwnc, mae'r Llyfr Myfyrwyr hygyrch hwn yn dilyn dull dysgu sy'n seiliedig ar sgiliau.
- Darganfod cyfoeth o adnoddau a gweithgareddau newydd: bydd y cwrs un llyfr cost-effeithiol hwn yn helpu i ddatblygu dysgwyr uchelgeisiol a galluog ac ysbrydoli cariad at y Gymraeg
- Helpu pob myfyriwr i symud ymlaen gyda chynnwys gwahaniaethol sydd wedi'i gynllunio i ddarparu ar gyfer lefelau amrywiol o wybodaeth a gallu
- Archwilio diwylliant, hunaniaeth a llenyddiaeth Cymru gyda'ch myfyrwyr, gan weithio drwy weithgareddau difyr sy'n eu galluogi i gael hwyl gyda thafodiaith, ysgrifennu eu barddoniaeth eu hunain a dadansoddi dram u
- Datblygu dealltwriaeth myfyrwyr o ramadeg a geirfa ar draws gwahanol gyd-destunau gyda dull seiliedig ar sgiliau o siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu
- Gosod sylfeini cadarn ar gyfer TGAU: mae cwestiynau yn arddull PISA, fideos, llenyddiaeth, sgiliau cyfieithu a sgiliau prawf ddarllen yn cael eu cyflwyno'n raddol, gan baratoi myfyrwyr ar gyfer cynnwys a mathau o gwestiynau TGAU
- Cydweithio 'ch adrannau Saesneg ac ITM gyda nodiadau athrawon sy'n dangos cysylltiadau trawsgwricwlaidd.

---

This textbook has been endorsed by WJEC.

Encourage students to engage with the Welsh language as they discover more about their country, literature and heritage, while developing the listening, reading, speaking and writing skills needed for GCSE

Designed by a team of subject specialists, this accessible Student Book takes a skills-based approach to learning.
- Discover a wealth of new resources and activities: this cost-effective single-book course will help develop ambitious and capable learners and inspire a love of the Welsh language
- Help all students progress with differentiated content designed to cater for varying levels of knowledge and ability
- Explore Welsh culture, identity and literature with your students, working through engaging activities that allow them to have fun with dialect, write their own poetry and analyse plays
= Develop students' understanding of grammar and vocabulary across different contexts with a skills-based approach to speaking, listening, reading and writing
- Lay firm foundations for GCSE: PISA-style questions, videos, literature, translations and proofreading skills are introduced gradually, preparing students for GCSE content and question types

Information

Other Formats

Information